Juisteloket.nl

Het Juiste Loket ondersteunt mensen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz.

Het Juiste Loket is telefonisch en per mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. 
De mensen achter het loket zijn verbonden aan PerSaldo en Ieder(in)

Telefoonnummer: 030-7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl


Aangepast: Zondag 24 Juni 2018

Ontdek Bijzonder in Arnhem

Zorg
Onderwijs
Geld
Samen